Home > Electronics Tutorials > Online Computer Terms Dictionary > G

Online Computer Terms Dictionary - G

GNU C

<language> The extension of C compiled by gcc.

(1997-09-30)

 


Nearby terms: GNU assembler GNU awk GNU BC GNU C GNU C Library GNU DC GNU E
 

Discover

     more......